Posty

Kardiowersja elektryczna w ZRM typu "P"

Obraz
Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w składzie dwóch ratowników medycznych o godz. 2:35 został zadysponowany w kodzie drugim na sygnale (kodyfikacja wg SWD PRM) do mężczyzny lat 75, który zgłasza spoczynkowy ból w klatce piersiowej o charakterze ucisku utrzymujący się od około 120 minut, jest blady, spocony. Miejsce zdarzenia to dom jednorodzinny, pacjent zastany w pozycji siedzącej na łóżku, ogólne wrażenie na widok stanu pacjenta: złe. Przystąpiono do badania podmiotowego i przedmiotowego.
BADANIE:

A - drożne, niezagrożone w chwili badania
B - 18/min, szmer pęcherzykowy prawidłowy obustronnie, bez cech wysiłku oddechowego, klatka piersiowa unosi się symetrycznie, SpO2 - pulsoksymetr nie dokonał pomiaru
C - żyły szyjne w normie, CRT 3 sekundy, tętno na tętnicy szyjnej bardzo szybkie, miarowe ok. 180/min, na tętnicy promieniowej nitkowate, CTK 80/60 mm Hg, skóra blada, wilgotna, zlana potem, ochłodzenie kończyn górnych, w zapisie EKG HR 179/min
D - AVPU (A), glikemia 157 mg%, …

Tachyarytmia i bradyarytmia - objawy niepokojące

Obraz
To, jak szybko i w jaki sposób należy leczyć pacjenta z zaburzeniami rytmu serca, zależy od tego, czy występują objawy niepokojące. Niżej opisane objawy niepokojące wskazują na niestabilny stan pacjenta oraz ryzyko pogorszenia tego stanu, całkowicie lub częściowo na skutek arytmii:

wstrząs – hipotensja (ciśnienie skurczowe krwi < 90 mmHg), bladość powłok, pocenie, ochłodzenie kończyn, splątanie lub zaburzenia świadomości
śpiączka – przemijająca utrata przytomności spowodowana globalną redukcją przepływu krwi w mózguniewydolność serca – obrzęk płuc i/lub podwyższone ciśnienie w żyłach szyjnych (z obrzękami obwodowymi i powiększeniem wątroby lub bez)niedokrwienie mięśnia sercowego – typowe bóle stenokardialne i/lub objawy niedokrwienia mięśnia sercowego w 12-odprowadzeniowym EKGskrajna częstość rytmu serca – jako informację dodatkową do powyższych objawów warto rozważyć skrajną częstość rytmu serca jako objaw niepokojący sam w sobie, który wymaga pilniejszej oceny i leczenia, aniżeli …

Resuscytacja noworodków - leki wg NLS 2015

Obraz
Leki stosowane w resuscytacji noworodka: ich rodzaje, wskazania do zastosowania, dawki oraz możliwe drogi podania.

Podanie leków należy rozważyć tylko wtedy, gdy pomimo upowietrznienia płuc – krążenie pozostaje niewydolne, a czynność serca nie wzrasta mimo skutecznej wentylacji i prawidłowo wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej. Zdarza się to wyjątkowo rzadko; według ostatniej analizy 38 000 porodów rzadziej niż raz na 2000. Chociaż leki były stosowane w resuscytacji noworodka od dekad, istnieje bardzo mało dowodów potwierdzających ich skuteczność i mimo stwierdzanej początkowo dobrej reakcji niektórych noworodków na zastosowane leki, ich dalsze rokowanie było zazwyczaj bardzo złe. Niektóre badania wykazują lepsze wyniki stosowania leków w resuscytacji, jednak uważna lektura tych prac pokazuje, że niekiedy były one podawane przed zabezpieczeniem drożności dróg oddechowych, zatem prawdopodobnie niepotrzebnie. Najbardziej prawdopodobną przyczyną braku skuteczności uciśnięć klatki pier…

Wykorzystanie cewnika dializacyjnego - wskazówki praktyczne

Obraz
Wykorzystanie cewnika dializacyjnego - wskazówki praktyczne

"W zagrażających życiu sytuacjach oraz zatrzymaniu krążenia należy wykorzystywać dostęp dializacyjny." - tak krótko, choć zwięźle i na temat wypowiadają się Wytyczne Resuscytacji 2015. Czy ratownik medyczny może samodzielnie podawać leki z wykorzystaniem cewnika dializacyjnego w warunkach Zespołu Ratownictwa Medycznego? Zgodnie z obowiązującym prawem, NIESTETY NIE, natomiast, gdy miałbyś trudność w założeniu dostępu dożylnego, a nawet problem z założeniem dostępu doszpikowego nie wykorzystałbyś tej drogi, aby móc podawać leki? Ja nie zawahałbym się wykorzystać tej metody, w końcu ratuję ludzkie życie, co jest najcenniejsze. Dlatego ten wpis przedstawia wskazówki praktyczne jak poprawnie wykorzystać dostęp dializacyjny. Wielkie podziękowania dla Waldemara Machały - dzięki niemu mógł ten wpis powstać.

Dostęp do naczyń żylnych cewnikami dializacyjnymi (w tym przypadku centralnych) jest dostępem, który należy wykorzystyw…

Wytyczne Resuscytacji 2015 - algorytmy postępowania

Obraz
Zbiór algorytmów postępowania w stanach nagłych zawartych
w Wytycznych Resuscytacji 2015 (ERC - European Resuscitation Council)

SAM XT Extremity Tourniquet - tamowanie krwotoków, opaska zaciskowa, staza taktyczna

Obraz