Technika pobierania arterializowanej krwi włośniczkowejPobieranie krwi na gazometrię, to czynność, którą wykonuję się najczęściej w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) lub Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT). W ninejszym poście chciałbym przedstawić Wam jak wygląda technika pobierania arterializowanej krwi włośniczkowej.

CO TO JEST GAZOMETRiA?

Gazometria krwi to badanie krwi tętniczej lub arterializowanej krwi włośniczkowej (mniejsza wiarygodność), rzadziej żylnej lub pobranej w trakcie cewnikowania serca, oceniające równowagę kwasowo-zasadową i wymianą gazową.


WSKAZANiA:

Diagnostyka i monitorowanie leczenia:


  • niewydolności oddechowej
  • zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
 MiEJSCE NAKŁUCiA:

  • opuszka palca
  • płatek ucha

SPRZĘT:

  • gazik ze środkiem dezynfekcyjnym
  • cienka igła do nakłucia skóry lub specjalne ostrze
  • heparynizowane, specjalne kapilary
  • metalowe pręciki
  • zatyczki na kapilary
  • magnes
 TECHNiKA:

1. Ogrzej (po­ma­suj) miej­sce na­kłu­cia.
2. Nakłuj skórę na głę­bo­kość za­pew­nia­ją­cą swo­bod­ne wy­pły­nię­cie dużej kropli krwi.
3. Na­peł­nij krwią ka­pi­la­ry, uni­ka­jąc wpro­wa­dze­nia pę­che­rzy­ków po­wie­trza.
4. Wpro­wadź do ka­pi­lar me­ta­lo­we prę­ci­ki, szczel­nie za­mknij końce pla­sti­ko­wy­mi za­tycz­ka­mi, mie­szaj krew za pomocą ma­gne­su.


Ozna­cze­nia należy wy­ko­nać na­tych­miast; jeśli to nie­moż­li­we, próbki można prze­cho­wać ≤30 min
w na­czy­niu z lodem. 


PARAMETRY GAZOMETRii KRWi TĘTNiCZEJ
(pobranej bez kontaktu z powietrzem)


Interpretując PaO2 i SaO2, należy zawsze odnotować zawartość tlenu w mieszanie oddechowej (FiO2). Podano normy podczas oddychania powietrzem atmosferycznym na poziomie morza (stężenie tlenu 20,9%, co odpowiada FiO2 = 0,209). Podczas oddychania 100% tlenem (FiO2 = 1,0) u zdrowego człowieka PaO2 może sięgać ~600 mm Hg, a SaO2 wyniesie 100%.
 
 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Leki stosowane w leczeniu zatrzymania krążenia u osoby dorosłej - ALS 2015

HAKT ONOB - farmakoterapia w przypadku OZW w ZRM typu P

Słownik Żargonów Ratownika Medycznego